Ohlasy

„Evropská práva pacientů“ – možnosti čerpání zdravotní péče v zahraničí

    Na základě společné iniciativy Ministerstva zdravotnictví a Zastoupení Evropské komise v Praze se v konferenčních prostorách Ministerstva zdravotnictví dne 23. října 2013 uskutečnil odborný seminář zaměřený na možnosti čerpání zdravotní péče v zahraničí. Akce se konala v rámci Evropského roku občanů 2013 a zúčastnili se jí zástupci Ministerstva zdravotnictví, jeho podřízených organizací (SÚKL, ÚZIS), Centra mezistátních úhrad, pacientských organizací, asociací nemocnic a dalších subjektů. Přednášející pracovníci odborných útvarů Ministerstva zdravotnictví a Centra mezistátních úhrad v první části semináře seznámili účastníky s existujícími možnostmi čerpání zdravotní péče v zahraničí, přičemž důraz byl kladen zejména na právní úpravu čerpání péče nezbytné a péče plánované. Dále měli účastníci semináře možnost získat informace týkající se čerpání zdravotní péče dle platných mezinárodních smluv v oblasti sociálního zabezpečení, které ve svém rozsahu zahrnují i oblast zdravotní péče, a dle různých mezivládních dohod v oblasti spolupráce ve zdravotnictví. Následně jim byla osvětlena velmi podrobně podstata a obsah směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2011/24/EU o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči a rozsah nároků z ní plynoucí. V další části se pak účastníci akce seznámili s praktickým uplatňováním nároků dle tzv. koordinačních nařízení, mezinárodních smluv v oblasti sociálního zabezpečení a směrnice o přeshraniční zdravotní péči. Na závěr pak obdrželi informace o aktuálním stavu transpozice směrnice o přeshraniční zdravotní péči do českého právního řádu. Prostor k diskusi byl využit zejména ke kladení velmi konkrétních otázek a dotazů na řešení modelových situací při uplatňování příslušné směrnice o přeshraniční zdravotní péči v praxi. V průběhu neformálních rozhovorů při závěrečné části semináře celá řada účastníků potvrdila velkou užitečnost podobných akcí. Ocenila rovněž vysokou přidanou hodnotu získaných informací přímo od odborníků, kteří se danou problematikou zabývají.

Seminář „Občané Evropy . EU a nevládní organizace“

  Skupina třiceti zástupců nejrůznějších neziskových a nevládních organizací /NNO/ z celé České republiky se zúčastnila vzdělávacího semináře, který se konal minulý týden v Praze. Celou akci financovala Informační kancelář Evropského parlamentu v Praze a účast na ní byla bezplatná. Seminář byl zaměřen na problematiku Evropského parlamentu , ale i celé Evropské unie s akcentem zejména na praktické změny , které přinesl vstup v platnost Lisabonské smlouvy. Jeho cílem bylo přispět k lepší orientaci účastníků v zásadních záležitostech evropské integrace a aktualizovat jejich dosavadní znalosti. Představitelé NNO např. ze sociálního, zdravotního, vzdělávacího , kulturního, poradenského a volnočasového sektoru měli možnost si v teoretické části rozšířit a prohloubit své znalosti v oblasti kompetencí a činností důležitých unijních institucí s důrazem na Evropský parlament . V následné praktičtěji orientované části pak obdrželi informace o činnosti a programech evropských institucí pro oblast nevládního sektoru, jak nevládním organizacím mohou být jednotlivé evropské instituce v jejich aktivitách nápomocny, kterých projektů a za jakých podmínek se mohou zúčastnit, jaké z fondů EU mohou být využity pro spolufinancování jejich projektů. V závěrečném bloku pak s účastníky diskutovali o činnosti Evropského parlamentu a své práci v jeho orgánech poslankyně Olga Sehnalová a poslanec Libor Rouček. Velký zájem účastníků vyvolal přehled konkrétních možností využití zbývajících prostředků Strukturálních fondů EU na činnost a projekty nevládních organizací. Účastníci semináře se v průběhu diskuse nejvíce zajímali o možnosti získání finanční podpory jejich projektů ze stávajících operačních programů a o výhled jak bude vypadat podpora EU v rámci nové finanční perspektivy na léta 2014-2020. O poměrně širokou a místy dost kritickou diskusi na semináři se postaralo téma „Evropská občanská iniciativa“. Jedná se o novinku, která umožňuje občanům EU při splnění konkrétních podmínek přicházet s vlastními nápady a návrhy např. jak změnit legislativu , jak zlepšit fungování EU a předávat je určeným způsobem evropským institucím. Někteří zástupci kritizovali podle nich příliš byrokratické požadavky pro možnost uplatnění této nové formy účasti na demokratickém životě Unie, ale nakonec se většina shodla, že je potřeba nejdříve v praxi iniciativu vyzkoušet , a poté teprve vyhodnotit. Řadu otázek ze strany účastníků vyvolala informace o možnostech zapojení se do tzv. Komunitárních programů. Nejvíce zaujal program „Evropa pro občany“, kde s pomocí grantů je možno podpořit projekty, které mají napomoci setkávání občanů z různých členských států EU za účelem sdílení a výměny názorů, přiblížit Evropu občanům a podporovat spolupráci mezi občany a organizacemi občanské společnosti. Bohužel se ukázalo, že objem celkově využitelných prostředků je poměrně nízký a je nutné o ně žádat s více než jednoročním předstihem. Dle reakcí, které se následně objevily v hodnotících dotaznících jednotlivých účastníků se seminář setkal s pozitivním ohlasem a jeho cíle byly splněny. Mnozí označili tuto akci za výborný projekt a doporučovali její pokračování, zejména v krajích. Praha,26.9.2011    

 

Seminář “ Nový parlament pro Evropu. Evropská unie a nevládní organizace “ organizovaný ve spolupráci se společností PEKOS s.r.o. Zdroj: Pražský Deník, 21.6.2010  

Seminář „Zapojení regionů do evropského dění…“ 14.07.2008 | Celá ČR  Ve dnech 30. června – 4. července probíhal v prostorách velmi dobře vybaveného školícího střediska Státního veterinárního ústavu v Praze seminář na téma „Zapojení regionů do evropského dění – rozšíření evropských znalostí a dovedností“. Organizačně a logisticky celý seminář dle zadání Informační kanceláře Evropského parlamentu v České republice navrhla, připravila a zajišťovala společnost Pekos, s.r.o. Akce byla financována z fondů Evropského parlamentu (EP). celý článek najdete na této adrese: http://www.evropskenoviny.cz/index.php?id=93&loc=&cat=12

Petr Kubernát – časopis Lobby 04/2009, Týden pro rozvoj podnikání Celý příspěvek najdete zde: http://www.lobby.cz/tyden-pro-rozvoj-podnikani-10601.html&mode=casopismenu

Petr Kubernát – časopis Lobby 03/2009, Zátěž pro podnikatele má dále klesat Celý příspěvek najdete zde: http://www.lobby.cz/zatez-pro-podnikatele-ma-dale-klesat-10530.html&mode=casopismenu

Petr Kubernát – časopis Lobby 02/2009, České priority pamatují na podnikatele Celý příspěvek najdete zde: http://www.lobby.cz/ceske-priority-pamatuji-na-podnikatele-10429.html&mode=casopismenu

Petr Kubernát – časopis Lobby 01/2009, České předsednictví EU – Šance pro podnikatele Celý příspěvek najdete zde: http://www.lobby.cz/predsednictvi-eu-u-sance-pro-podnikatele-10352.html&mode=casopismenu

Zahájení činnosti Smíšené obchodní komory Česká republika-Nizozemsko

    Dne 9.1. 2008 se v prostorách hotelu Hilton konalo první zasedání  nově vytvořeného subjektu Smíšené obchodní  komory Česká republika-Nizozemsko/ Czech-Neth Business Support (CNBS). Jednání se uskutečnilo  formou semináře o možnostech využití národních a evropských dotačních titulů, a poté následovalo společenské setkání prvních členů, partnerů a sympatizantů CNBS. Na první zasedání přišlo podpořit aktivity CNBS okolo 80 zástupců obchodní kruhů, bank, měst a obcí a nevládních organizací.  Prezidentem CNBS byl na pětileté období zvolen Petr Kubernát, bývalý velvyslanec ČR v Nizozemsku. Činnost komory podpořily ambasády obou zemí.   CNBS vznikla na základě společné česko-nizozemské iniciativy, mj.  jako reakce na četné žádosti malých a středních  podniků z obou zemí po vytvoření subjektu, který by jim byl nápomocen v podnikání jak v ČR, tak i v Nizozemsku. Primárním cílem CNBS je podpora dalšího rozvoje hospodářských a obchodních kontaktů  mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím.   Hlavním  úkolem  CNBS je vytvoření  a provozování  snadno dostupné jednotné informační  platformy, která bude podporovat nizozemské a české firmy při jejich obchodování na obou trzích. Zároveň je CNBS připravena těmto subjektům  poskytovat součinnost při jejich projektech na třetích trzích.   Jedním z cílů  CNBS  je přispět k další kultivaci a transparentnosti obchodních vztahů mezi oběma zeměmi. CNBS má zájem podpořit velmi slibný potenciál partnerství českých a nizozemských měst a obcí a je připravena pomoci zorganizovat a poskytnout součinnost např. prezentaci obchodně-ekonomických možností spolupráce mezi konkrétními českými kraji a  nizozemskými provinciemi , městy a obcemi z obou zemí.   CNBS  deklaruje svojí otevřenost a připravenost spolupracovat se všemi subjekty, které o to projeví zájem.     Zdroj: http:// www.euractiv.cz 11.1.2008

5.4.2008 byl Petr Kubernát pozván do pořadu Adresa: střední Evropa na ČT24

Záznam pořadu zde: http://www.ct24.cz/vysilani/2008/04/05/308281381900405-10:32-adresa-stredni-evropa/ Shrnutí pořadu: Podunajská dvojčata Vídeň a Bratislava se chystají na zbrusu nový projekt. Společně kandidují na přidělení sídla Evropského institutu inovací a technologií. Německý kancléř Alfred Gusenbauer dokonce tvrdí, že bez Bratislavy by byla Vídeň v konkurenci polské Wroclawi a maďarské Budapešti bez šance. O naději na výhru i dopadu na mezinárodní vztahy promluví Petr Kubernát, expert na evropské záležitosti a bývalý diplomat. Dne 29.10.2012 vystoupil  Ing. Petr Kubernát,  ředitel společnosti PEKOS spol. s r. o. na konferenci  „Spolupráce je klíč k rozvoji a udržitelnosti venkova“ na téma Partnerská spolupráce nizozemských a českých měst a obcí. Konferenci organizovala Národní síť místních akčních skupin ČR, o.s. v Sále kardinála Berana, Arcibiskupství pražské.

Dne 7.11.2011  vystoupil  Petr Kubernát, ředitel konzultantské a poradenské společnosti Pekos s. r. o.  před studenty Diplomatické akademie Ministerstva zahraničních věcí s přednáškou na téma : „ Lobbing v institucích  EU “ .   Dne 4.11.2010 vystoupil  Petr Kubernát, ředitel konzultantské a poradenské společnosti Pekos s. r. o.  s přednáškou na téma : „ Lobbing v EU a v ČR – pomocník nebo sprosté slovo?“ na semináři pořádaném  Eurocentrem Praha.   Na základě pozvání moderátora Václava Moravce se 7. června 2009   Petr Kubernát zúčastnil speciálního diskusního pořadu  ČT24 věnovaného výsledkům letošních voleb do Evropského parlamentu .   Ředitel společnosti  Petr Kubernát vystoupil  11. ledna 2009 jako host v pravidelném pořadu ČT 24 „Vedlejší efekty“ zaměřeného na hodnocení startu českého předsednictví v Radě EU. ¨   Speciálního   diskusního  pořadu ČT 24 u příležitosti návštěvy členů Evropské  komise Prahy dne 7.1.2009 moderovaného redaktory Václavem Moravcem a Pavlou Kvapilovou  se  s dalšími hosty zúčastnil Petr Kubernát .       Dne 11.12.2008 se Petr Kubernát společně s Pavlem Boudou, členem kabinetu komisaře Vladimíra Špidly  zúčastnil pravidelného  odpoledního  semináře pořádaného Institutem státní správy při Ministerstvu vnitra. Oba  řečníci vystoupili každý ze své perspektivy  na téma  „Jak se pohybovat a jednat v Bruselu“.     Dne 19.11.2008 vystoupil  Petr Kubernát, ředitel konzultantské a poradenské společnosti Pekos s. r. o.  na semináři pořádaném  Eurocentrem Praha v rámci podzimního cyklu pravidelných seminářů na téma : „ Jak lobbovat v EU“?

 

skmbt_c25008060415340 seminarclanek clanek

Comments are closed.